ZAPISNIK TREĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 28.11.2017.
Z A P I S N I K    
 
sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 28.11.2017. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Savka Katić, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Zorka Žugaj, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić.
Odsutni: Zlatko Kapac
Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić. 

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 14 vijećnika od ukupno 15, te otvara 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Poziva da se minutom šutnje oda počast Slavku Žugaju preminulom direktoru Komunalnog d.o.o. Topusko.
Predsjednik Vijeća izvješćuje da je Senka Žugaj Išek stavila svoj mandat u mirovanje te se određuje zamjenica Jelena Abramović. Predsjednik čita prisegu i nova članica Općinskog vijeća priseže.

Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 2. redovne sjednice Općinskog vijeća
 2. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2017. godinu
 3. Razmatranje i usvajanje Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2017. godinu
 4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade
 5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini
 6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
 7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2017. godini
 8. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2017. godini
 10. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu
 11. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2018., 2019. i 2020. godinu
 12. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2018. godinu
 13. Razmatranje i usvajanje Programa održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini
 14. Razmatranje i usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini
 15. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018. godini
 16. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini Općine Topusko
 17. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna u 2018. godini Općine Topusko
 18. Razmatranje i usvajanje Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u 2018. godini
 19. Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko u 2018. godini
 20. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
 21. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 22. Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2018. godinu
 23. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2018. godini
 24. Razmatranje i usvajanje Izvješća (analize) o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2017. godine
 25. Izmjene Plana zaštite od požara
 26. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2017. godini
 27. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja
 28. Razmatranje Izvješća o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora
 29. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko
 30. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko i njihovih zamjenika
 31. Razmatranje i usvajanje izmjena Odluke o općinskim porezima
 32. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
 33. Razmatranje i usvajanje Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Topusko
 34. Razno   

 

Nakon utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Vijeća otvara aktualni sat.

Općinski načelnik pozdravlja prisutne, te ukratko daje pregled događanja od prošle sjednice.
Nakon uvodnog izlaganja općinskog načelnika Dalibor Živković je dao komentar na stanje hitne službe i mišljenja je da bi na našoj općini trebao biti tim 1 a ne tim 2 i trebamo se zauzimati da dobijemo tim 1 za hitna dežurstva, jer imamo i lječilište, sela su zabačena, a Glina ima i svojih sela dosta, te je teško računati na njih.
Dalibor Živković također postavlja pitanje u svezi projekata prema EU fondovima, a općinski načelnik odgovara da će SIMORA biti podrška za pisanje projekata.
Dragutin Ćelap postavlja pitanje vlasništva zemljišta tržnice, a općinski načelnik odgovara da se nije moguće uknjižiti jer ugovor nije ispoštivan. Dragutin Ćelap također postavlja pitanje sigurnosti građana pored granice jer je policije malo, nemaju opremu, puno je prilaznih puteva, sječe se šuma od strane građana BiH, strani državljani dolaze u nelegalan lov s oružjem, a općinski načelnik odgovara da će to pitanje postaviti na sjednici Vijeća za prevenciju komunalnog kriminaliteta koja će se uskoro održati, svjestan je da se putevi trebaju očistiti i smatra da bi se i policija trebala više uključiti.
Dijana Šešerin pozdravlja načelnikov odnos prema Srednjoj školi i zahvaljuje mu se na suradnji.
Kako drugih pitanja nije bio aktualni sat je zaključen.

Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 2. redovne sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, i 1 vijećnik je glasovao „suzdržan“  te je utvrđeno da je zapisnik s 2 redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen.

 

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2017. godinu  

Josip Šarić predsjednik Odbora za proračun i financije izvještava Vijeća da je Odbor za proračun i financije održao sastanak 23.11.2017. godine te je jednoglasno i u cijelosti podržao prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2017. godine predložen od strane općinskog načelnika.
Općinski načelnik ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda, te naglašava da su prihodi od poreza dosta manji, a tu je i povrat poreza.
Nakon uvodnog izlaganja općinskog načelnika Jana Žugaj ukratko izvještava o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Topusko za 2017. godinu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković je mišljenja da bi ukupan proračun trebao biti manji cca 7 ili 7,5 milijuna kuna a ne 8,5 milijuna kuna i to iz razloga što je prihod dosta manji, te bi i proračun bio realniji. Također naglašava da je svjestan da je zakonodavac dao mogućnost da se proračun radi na 3 razine, ali je mišljenja da bi bilo bolje da vijećnici dobiju proračun rađen na 4 ili 5 razina jer bi neke stvari bile vidljivije, te zamoljava da se proračun za 2019. godinu radi na 5 razina kako bi se točno vidjelo tko je koliko potrošio. Također izvještava da je klub vijećnika nezavisnih održao sastanak, te su podržali prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2017. godinu.
Jana Žugaj odgovara da se izvršenje proračuna radi na 4 razine jer je tako naložio zakonodavac.
Stanko Rajšić naglašava da sve udruge dostavljaju izvješća o utrošenim sredstvima iz proračuna, te se na razmatranju izvješća o izvršenju proračuna mogu pogledati sva dostavljena izvješća.
Dragan Ćelap postavlja pitanje stavke održavanja županijskih cesta, a Jana Žugaj odgovara da su na toj stavci bila planirana sredstva ali nije ništa utrošeno i sad je 0.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene i dopune Proračuna Općine Topusko za 2017. godinu po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2017. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2017. godinu po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade po prijedlogu općinskog načelnika  jednoglasno usvojene.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2017. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2017.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.8. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.9. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2017. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa kapitalnih ulaganja u 2017.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.10. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu

Josip Šarić predsjednik Odbora za proračun i financije izvještava Vijeća da je Odbor za proračun i financije održao sastanak 23.11.2017. godine te je jednoglasno i u cijelosti podržao prijedlog Proračuna Općine Topusko za 2018. godine predložen od strane općinskog načelnika.
Općinski načelnik u svom kratkom izvješću konstatira da je ovaj proračun stabilizacijski, te najavljuje da će zbog izmjena o financiranju po novom zakonu vjerojatno vrlo brzo biti iz izmjene. Najavljuju se promjene i povećanje prihoda lokalnoj samoupravi, ali dok ne stupe na snagu zakonske odredbe ništa se još ne zna.
Jana Žugaj ukratko obrazlaže prijedlog Proračuna.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dragutin Ćelap postavlja pitanje u svezi EU fondova, odnosno podnosi li Općina posebno projekte, te je li kod podnošenja projekta sigurno da će i dobiti sredstva, a Vladimir Ožanić odgovara da država raspolaže tim sredstvima, a natječaje raspisuju fondovi i ministarstva, te da nije sigurno da će projekti proći na natječaju, te da uvijek ide i 20% vlastitih sredstava. Također ga interesira mogu li i dalje korisnici zajamčene minimalne naknade koristiti povlasticu za oslobođenje plaćanja komunalne naknade, te mu je odgovoreno da mogu uz potvrdu Centra za socijalnu skrb. Postavlja pitanje i rasporeda šumskog doprinosa na obveze kredita, te mu je odgovoreno da su sredstva šumskog doprinosa namjenjena za komunalnu infrastrukturu, a kreditom je financirana izgradnja iste.
Dalibor Živković smatra da treba više ulagati u školstvo, pogotovo prehranu učenika, s tim da se treba sufinancirati za svu djecu jednako. Također se osvrnuo na mjesne odbore, te za one mjesne odbore koji nisu niti podnijeli kanditaturu na izborima ne treba niti osigurati sredstva u proračunu, a to se tiče i udruga koje ništa ne rade. Nadalje navodi da bi se trebalo više dati na poticanje poljoprivrede, te bi se poljoprivrednike trebalo udružiti u poljoprivrednu zadrugu koja je nekad postojala u Topuskom. Također ističe da je klub vijećnika nezavisnih održao sastanak, te su podržali prijedlog Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu
Senad Nuhanović ističe problem kontejnera za smeće, a Vladimir Ožanić naglašava da je u pripremi nova odluka, te bi se odvoz smeća trebao proširiti i na sela gdje do sada nije bio slučaj. Zorka Žugaj također ističe da se smeće ne odvozi iako se plaća.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Proračun Općine Topusko za 2018. godinu po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.11. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2018., 2019. i 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Plan razvojnih programa za 2018., 2019. i 2020. godinu po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.12. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2018. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2018.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.13. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.14. Razmatranje i usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2018.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.15. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2018.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.16. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Programa kapitalnih ulaganja u 2018.g. Općine Topusko po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.17. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna u 2018. godini Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o izvršenju Proračuna u 2018. godini Općine Topusko po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.18. Razmatranje i usvajanje Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u 2018. godini po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.19. Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko  u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko u 2018.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.20. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.21. Razmatranje i usvajanje Programa utroška šumskog doprinosa za 2018. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška šumskog doprinosa za 2018.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.22. Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2018. godinu
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2018.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.23. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program smjernica i  aktivnosti općinskih tijela u 2018.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.24. Razmatranje i usvajanje Izvješća (analize) o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2017. godine

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće (analiza) o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2017.g. po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojeno.

 

Ad.25. Izmjene Plana zaštite od požara

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Plana zaštite od požara po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.26. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2017. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Analiza sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2017. godini po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.27. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja

Nakon uvodnog izlaganja Stanka Rajšića, općnski načelnik je konstatirao da razne agencije i lobisti traže puno dokumenata i sad je pitanje njihove učinkovitosti. Janko Sukalić smatra da je iznos namjenjen civilnoj zaštiti jako malen, te da to nije dostatno niti za opremu. Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.28. Razmatranje Izvješća o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora

Antonija Boban ukratko pojašnjava Izvješće o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora, te naglašava kako je bio izuzetno loš odaziv birača. Nakon toga predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković postavlja pitanje hoće li se imenovati povjerenik za one mjesne odbore koji se nisu kandidirali, te predlaže da povjerenik bude iz redova članova Općinskog vijeća, a ne da se to odredi na skupu građana kako načelnik predložio.
Konstatira se da je Općinsko vijeće ovu informaciju primilo na znanje.

Ad.29. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko

Antonija Boban ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. Nakon toga predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković je mišljenja da vijećnici koji biraju članove Savjeta trebaju razmisliti koga biraju, jer je dosadašnja praksa bila da taj Savjet ništa ne radi.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.30. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko i njihovih zamjenika

Antonija Boban ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda, te predlaže povjerenstvo u sastavu: Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić, Jana Žugaj, Josip Šarić i Dalibor Živković.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o imenovanju povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko i njihovih zamjenika po prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja jednoglasno usvojena.

Ad.31. Razmatranje i usvajanje Izmjene Odluke o općinskim porezima.

Antonija Boban ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Dragutin Ćelap postavlja pitanje u svezi dostave podataka na obrascima koje je općinska uprava dostavila obveznicima na popunjavanje, odnosno trebaju li se popunjeni obrasci vratiti u Općinu. Antonija Boban odgovara da je to bila obveza do stupanja izmjena zakona na snagu, te da sada nije obvezatno ali se može dostaviti jer će ti podaci svejedno služiti za ažuriranje evidencije komunalne naknade. Dalibor Živković pita što se smatra kućom za odmor, a Antonija Boban odgovara da je to kuća koja se koristi povremeno odnosno sezonski, te da postupak naplate poreza na kuću za odmor vodi porezna uprava temeljem podataka dostavljenih od strane općinske uprave. Jelena Abramović postavlja pitanje u svezi naplate boravišne pristojbe vlasnicima kuća za odmor, ali je odgovoreno da naplatu boravišne pristojbe vodi turistička zajednica.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izmjena Odluke o općinskim porezima po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.32. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu za redovno financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko

Antonija Boban ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2018.g. za redovno financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.33. Razmatranje i usvajanje Odluke o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Topusko

Vladimir Ožanić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Po okončanju rasprave u kojoj su sudjelovali Dragutin Ćelap i Dalibor Živković pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Topusko po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.34. Razno

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 20:45 h.

     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Zlatko Iskrić,v.r.                
ZAPISNIČARKA
Irena Jurković