ZAPISNIK ČETVRTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 21.12.2017.

ZAPISNIK   
 
s 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 21.12.2017. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 17,00 sati.
Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Savka Katić, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Zorka Žugaj, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić, Zlatko Kapac
Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Franjo Logožar, Antonija Boban, Stanko Rajšić, i Vladimir Ožanić. 

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 15 vijećnika od ukupno 15, te otvara 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže zamjenu točaka u dnevnom redu iz poziva, odnosno da se točka 3. predloženog dnevnog reda zamjeni s točkom 1., te daje prijedlog na glasanje. Utvrđuje se da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

  1. Razmatranje i usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Topusko
  2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 3. redovne sjednice Općinskog vijeća
  3. Izbor drugog zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko                      
  4. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Topusko
  5. Razmatranje i usvajanje Odluke o jednokratnoj novčanoj nagradi povodom rođenja djeteta
  6. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata na području Općine Topusko

 

Ad.1. Razmatranje i usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Franju Logožara, vanjskog suradnika i izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda. Franjo Logožar ukratko obrazlaže procjenu rizika.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako iste nije bilo,po prijedlogu općinskog načelnika pristupa se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 3. redovne sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 vijećnika glasovalo „za“,  te je utvrđeno da je zapisnik s 3. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen.

Ad.3. Izbor drugog zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko                                   

Po prijedlogu Kluba vijećnika nezavisne liste grupe birača Dalibor Živković, predstavnici oporbe, za drugog zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko predložena je Milka Relić Bakić, a podršku istom dala je i Komisija za izbor i imenovanja, te budući da drugih prijedloga nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je prijedlog za izbor drugog zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko jednoglasno usvojen.

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
           otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja Vladimira Ožanića, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Vijećnici su uputili nekoliko pitanja, ali nisu uputili niti jedan prijedlog za izmjene predloženog teksta Odluke, te se nakon završetka rasprave pristupilo glasovanju, pri čemu je općinski načelnik, kao predlagatelj odluke,  predložio da se odluka usvoji.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Odluke o jednokratnoj novčanoj nagradi povodom rođenja djeteta

Kratko izlaganje po ovoj točki dnevnog reda podnio je Stanko Rajšić. Nakon izlaganja nije bilo pitanja niti prijedloga za izmjenu, a općinski načelnik je dodao da ovakvu odluku predlaže sukladno usvojenom Proračunu Općine Topusko za 2018. godinu, nakon čega se pristupilo glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o jednokratnoj novčanoj nagradi povodom rođenja djeteta jednoglasno usvojena.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Pravilinika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata na području   
            Općine Topusko

Kratko izlaganje po ovoj točki dnevnog reda podnio je Stanko Rajšić. Nakon izlaganja nije bilo pitanja niti prijedloga za izmjenu, a općinski načelnik je dodao da predlaže Općinskom vijeću da usvoji izmjene jer bi na taj način ostvarili i uštede kod objave natječaja za stipendiranje studenata, nakon čega se pristupilo glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata na području Općine Topusko jednoglasno usvojen.

AKTUALNI SAT

Općinski načelnik ukratko iznosi slijed aktivnosti od prošle sjednice.
Milka Relić Bakić postavlja pitanje hitne službe, odnosno ima li novih informacija o ukidanju T1, jer je neslužbena informacija da se od 1.1.2018. godine ukida T1 i da ostaje samo T2, te hoće li liječnici opće medicine biti dežurni. Općinski načelnik je odgovorio da će provjeriti tu informaciju.
Marko Sonički iznosi da su mještani Hrvatskog Sela skupili cca 40.000,00 kn za asfaltiranje puta u selu, te se pita što da se sad radi s tim novcima, treba li to vratiti ljudima ili će se ići u asfaltiranje uz sufinanciranje mještana. Općinski načelnik odgovara da bi Općina trebala dati još cca 120.000,00 kn, kojih sad nema te se ne može krenuti u asflatiranje, njegove želje su da se svake godine asfaltira 5 km puteva, pregovori su u tijeku, ali još nema službenu potvrdu.
Dijana Šešerin pita što ima novog po pitanju stambenog zbrinjavanja u stambenoj zgradi na adresi Novo naselje 8, a općinski načelnik odgovara da je Općina bila do sada isključena iz stambenog zbrinjavanja, s tim da ta zgrada ima problem jer je projekt na 3 ulaza, a ona ima samo 2 ulaza.
Ozren Šukalić naglašava da ima i imovinsko pravnih problema jer se zgrada nalazi na 4-5 privatnih čestica, nije legalizirana, arhiv se nije očitovao, traži se uporabna dozvola, treba formirati građevinsku česticu koja će i dalje biti privatna, te se onda trebaju rješavati imovinsko pravni problemi.
Dijana Šešerin također postavlja pitanje tko su partneri u projektu Hrvatskih šuma za Nikolino brdo, a načelnik odgovara da su partneri Općina Topusko, Lječilište, Top-terme i Srednja škola.
Dalibor Živković postavlja pitanje zgrade Doma ZAVNOH-a, te naglašava da je Klub nezavisnih bio u pregovorima s Božom Petrovom, on nije znao da je Sabor RH pokrovitelj gradnje, te naglašava da gosp. Petrov želi da se pripremi dokumentacija tako da taj prijedlog može ići na Klub zastupnika MOST-a u Sabor. Općinski načelnik odgovara da dokumentaciju može dobiti odmah jer je ista već išla i na Klub zastupnika SDSS-a.
Dalibor Živković također predlaže da se početkom godine održi i tematska sjednica s Vodoopskrbom, a također naglašava da se treba razmišljati i o koncesiji za toplu vodu, da građanima treba objasniti situaciju, te predlaže da načelnik organizira tribinu.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 18,30 h.

     PREDSJEDNIK   Zlatko Iskrić                

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković