POZIV ZA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

Poziv

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,    14.  12.  2017. godine

                                                                                                        
Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14 i 36/17)    
S A Z I V A M
4. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   21. 12. 2017. GODINE U 17. SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 3. redovite sjednice Općinskog vijeća ,
  2. Izbor drugog zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko, (izvješće klub vijećnika i komisija za izbor i imenovanje),
  3. Razmatranje i usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Topusko
  4. Razmatranje i usvajanje  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Topusko
  5. Razmatranje i usvajanje Odluke o jednokratnoj novčanoj nagradi povodom rođenja djeteta,
  6. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjeni Pravilnika stipendiranju studenata na području Općine Topusko.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić  v. r.

 


PRIJEDLOG

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko  ( „ Službeni  vjesnik“ br. 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst,  16/14 i 36/17), Općinsko vijeće  Općine Topusko, na  4. redovitoj sjednici  održanoj dana  21. 12. 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o novčanoj potpori za novorođeno dijete

Članak 1.

Odlukom o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Topusko (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu potporu za novorođeno dijete koju osigurava Općina Topusko (u daljnjem tekstu: Općina), te visina novčane potpore i postupak njezina ostvarivanja.
Potpora za novorođeno dijete   je novčani iznos na koji ima pravo jedan od roditelja djeteta, (u daljnjem tekstu: primatelj  potpore).
Članak 2.

Pravo na isplatu novčane potpore ima jedan od roditelja koji ima  prebivalište na području Općine na dan rođenja djeteta, uz uvjet da je za dijete prijavljeno prebivalište na području Općine.

Članak 3.

Novčana potpora isplaćuje se u jednokratnom iznosu, na račun podnositelja zahtjeva.
Novčana potpora isplaćuje se u iznosu od 3.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za isplatu novčanih potpora osiguravaju se u proračunu Općine.

Članak 5.

Zahtjev za isplatu novčane potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko.
Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, na obrascu propisanom od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko.
Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • rodni list novorođenog djeteta (preslika),
  • dokaz o prebivalištu djeteta,
  • dokaz o prijavljenom prebivalištu primatelja novčane potpore – osobne iskaznice ili drugog važećeg osobnog dokumenta (preslika),
  • presliku broja štednog računa primatelja novčane potpore na koji će se izvršiti isplata.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjela Općine Topusko donijet će rješenje kojim će:
-  zahtjev prihvatiti i utvrditi pravo na novčanu potporu u određenom iznosu sukladno članku 3. ove Odluke ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani ovom Odlukom,
- zahtjev odbiti ukoliko utvrdi da nema osnove ili nisu ispunjeni uvjeti za isplatu novčane potpore iz članka 2. ove Odluke ili,
-  zahtjev odbaciti ukoliko utvrdi da zahtjevu nije priložena sva potrebna dokumentacija iz članka 5. ove Odluke.
Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati nagrade Općine Topusko za novorođeno dijete („Službeni vjesnik“ broj 2/17).

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko, a stupa na snagu  1. 1. 2018. godine.

       SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 551-06/17-01/01
URBROJ: 2176/18-01-17-01

Topusko, 21. 12. 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA

Zlatko Iskrić


 

PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko ( „Službeni  vjesnik“ br. 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst,16/14 i 36/17 ) Općinsko vijeće Općine Topusko na 4. redovitoj sjednici održanoj  dana  21. 12. 2017. godine donosi

PRAVILNIK
O
IZMJENAMA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU STUDENATA

Člana1.
U Pravilniku o stipendiranju studenata na području Općine Topusko  („Službeni vjesnik“ broj 18/10) u članku 10,
Stavak 2. mijenja se i glasi: „Natječaj za dodjelu studentskih stipendija raspisuje općinski načelnik.“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:  „Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Topusko.“.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko.
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA  TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 KLASA: 604-02/10-01/01
URBROJ: 2176/18-02-17-02

Topusko, 21. 12. 2017. godine

                                                                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Iskrić