POZIV ZA DRUGU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,  22. 08. 2017. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“  br.  34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst i  16/14 )            
S A Z I V A M
2. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   29. 8. 2017. GODINE U 18 SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLIJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Rasprava i usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko, (izvješće podnosi, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Antonija Boban)
 2. Rasprava i usvajanje izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Topusko za siječanj – lipanj 2017.  godinu, (izvješće podnosi, viši referent za financije i proračun Jana Žugaj)
 3. Imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća Općine Topusko
  - Komisija za statut poslovnik i normativnu djelatnost
  - Odbor za proračun i financije
  - Povjerenstvo za javna priznanja i nagrade
  - Socijalno vijeće
  - Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  - Imenovanje članova vijeća Dječjeg vrtića Topusko (izvješće podnosi, Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Topusko)
 4. Imenovanje Vijeća za prevenciju komunalnog kriminaliteta na području Općine Topusko, ( izvješće podnosi, općinski načelnik Ivica Kuzmić i viši savjetnik  za društvene djelatnosti Stanko Rajšić ),
 5. Donošenje odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko(izvješće podnosi pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Antonija Boban)
 6. Donošenje odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog  Izbornog povjerenstva za izbor članova  vijeća mjesnih odbora (izvješće podnosi pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Antonija Boban)
 7. Imenovanje predstavnika Općine Topusko u LAG-Petrova gora,  (izvješće podnosi općinski načelnik Ivica Kuzmić i Komisija za izbor i imenovanja  ),
 8. Razno.                                                                                                                       

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA
ZLATKO ISKRIĆ v. r.