POZIV ZA DVADESET TREĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

PRIJEDLOG

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,   9.  12.   2020.  godine

 

      Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17., 8/18 i 11/20)       
S A Z I V A M
23. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  16. 12. 2020. GODINE U 18  SATI U
HOTELU TOPLICA SALA GRAND U TOPUSKOM.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 22. redovite  sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje i usvajanje  Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2020. godinu,
 3. Razmatranje i usvajanje  Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2020. godinu,
 4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa ,
 6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2020. godinu,
 7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
 8. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2020. godini (izvješće od točke 2 do 9 podnose, općinski načelnik Ivica Kuzmić i djelatnici JUO, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić)
 9. Razmatranje i usvajanje izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2020. godini,
 10. Razmatranje i usvajanje izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Općine Topusko u 2020. godini,
 11. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu,
 12. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2021., 2022. i 2023. godinu,
 13. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 14. Razmatranje i usvajanje  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 15. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2021. godinu,
 16. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna  Općine Topusko za 2021. godinu,
 17. Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2021. godinu,
 18. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu,
 19. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2021. godinu,
 20. Razmatranje i usvajanje Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2021. godinu,
 21. Razmatranje i usvajanje Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2021. godinu,
 22. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2021. godinu,
 23. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2021. godinu,  (izvješće od točke 10 do 24  podnose, općinski načelnik Ivica Kuzmić, pročelnica JUO Antonija Boban i djelatnici JUO, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić),
 24. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2020. godine (izvješćuje Stanko Rajšić),
 25. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko  2020. godini (izvješćuje Stanko Rajšić),
 26. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja   (izvješćuje Stanko Rajšić),
 27. Razmatranje i usvajanje Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2021. godini, (izvješćuje Stanko Rajšić),
 28. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko, (izvješćuje,  Antonija Boban ),
 29. Razmatranje i usvajanje Odluke o nagradi povodom rođenja djeteta, (izvješćuje, Stanko Rajšić).
 30. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o kriterijima i mjerilima za dodjelu kadrovskih stanova na području Općine Topusko, (izvješćuje općinski načelnik Ivica Kuzmić i Stanko Rajšić)
 31. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge dimnjačarskih poslova na području Općine Topusko.
 32. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja  na području Općine Topusko,
 33. Donošenje Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti Narodne knjižnice i čitaonice Topusko.
 34. Donošenje Odluke o proglašenju javnog dobra,
 35. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje općinskog načelnika Općine Topusko da potpiše Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u provedbi programa međuresorne suradnje za izgradnju višestambene zgrade u Općini Topusko i o darovanju nekretnina k. č. 1128/3 površine 380m2 1128/28, površine 367m2 upisane u z. k. ul. broj 805, k. o. Topusko,

 

                                                                                                                                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić

    PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić, v. r.